Triển khai thực hiện danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 8 được UBND Tỉnh phê duyệt sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Lai Vung từ năm học 2023 - 2024