Tuesday, 28/09/2021 - 05:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Hoà
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT Năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Năm học 2019-2020

PHÒNG GD-ĐT LAI VUNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN HÒA                     Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

   Số:  57/KH-THCS-TH                          Tân Hòa, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Năm học 2019-2020

 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”;

Thực hiện Hướng dẫn số 220/PGDĐT-HC ngày 02/8/2019 của PGD-ĐT Lai Vung về việc hướng dẫnbổ sung tổ chức Hộ nghị CC_VC năm học 2019-2020;

Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, Trường THCS Tân Hòa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

     - Thực hiện công khai cam kết của đơn vị về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để các thành viên trong trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

 - Việc thực hiện công khai đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế thực hiện công khai.

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG KHAI( 3 công khai)
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
1.1 Công khai cam kết chất lượng giáo dục:
          Điều kiện về đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 của nhà trường; chương trình giáo dục mà nhà trường thực hiện; yêu cầu công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường ; kết quả đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Theo Biểu mẫu 09).
1.2. Công khai về chất lượng giáo dục thực tế:
        - Sĩ số học sinh trong từng lớp, từng khối lớp, số học sinh nam, nữ từng lớp.
        - Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh cuối năm học tính theo từng khối lớp; số học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Huyện, cấp Thành phố về các bộ môn văn hóa và khoa học, các cuộc thi về văn nghệ, TDTT …; tỉ lệ học sinh đủ điều kiện và được công nhận TN THCS, đỗ vào lớp 10 hệ công lập (Theo Biểu mẫu 10).
1.3.Kế hoạch xây dựng duy trì trường đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được 2018.
1.4. Kiểm định chất lượng giáo dục:
Công khai báo cáo đánh giá ngoài.
2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
2.1. Cơ sở vật chất:
        Về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh; tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp; số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng ADSL, tường rào bảo vệ trường (Theo Biểu mẫu số 11) .
2.2. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên:
        - Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo, tổng số CB-GV-NV-LĐHĐ (Theo Biểu mẫu số 12).
        - Số lượng giáo viên, CBQL và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và các năm tiếp theo năm tiếp theo.
3. Công khai thu chi tài chính:
3.1.Tình hình tài chính của nhà trường:
        - Thực hiện công khai các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về ngân sách nhà nước hỗ trợ.
       - Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
       - Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
        - Công khai kết quả thanh, kiểm tra( nếu có).
3.2.Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học:


                -  Căn cứ công văn số: 394/UBND-KT ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp V/v mức thu học phí giáo dục công lập năm học 2019-2020;

- Căn cứ công văn số 987/SGD ĐT-KHTC ngày 25/7/2019 của SGD ĐT Đồng Tháp V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020.

- Căn cứ công văn số: 160/BHXH ngafy29/7/2019 của BHXH huyện Lai Vung V/v hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh năm học 2019-2020.

- Hội phí CMHS: tự nguyện.

 3.3. Công khai chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.
III. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI
1.Hình thức:
- Công khai trên website nhà trường.
         - Niêm yết công khai tại Văn phòng nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh xem xét.
        - Công bố công khai trong cuộc họp HĐSP của nhà trường.
        - Công khai trong các họp CMHS trong năm học.
2.Thời điểm công khai:
           Công khai vào đầu năm học, sơ kết học kì I, khi kết thúc năm học. Bổ sung đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (đầu tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai: ( có Quyết định kèm theo)

2.Tổ chức thưc hiện
                 - Trưởng Ban: Tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện sơ, tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện 3 công khai của nhà trường của các cấp. Phụ trách công khai cam kết chất lượng GD, các điều kiện đảm bảo chất lượng GD (Biểu mẫu số 09).
              - Phó trưởng ban: Triển khai KH của trưởng Ban đến từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Qui chế và văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch công khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phụ trách công khai kết quả chất lượng GD (Biểu mẫu số 10).
           - Thư kí: Phụ trách công khai các văn bản liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
            - Các thành viên: Phụ trách công khai các hoạt động của tổ chuyên môn. Thu thập thông tin hoàn thiện các Biểu mẫu 11 và 12.
            - Thành viên (kế toán): Phụ trách công khai các văn bản tài chính, thu chi tài chính; lương và các chế độ khác của người lao động và người học.
           Trên đây là kế hoạch Thực hiện Công khai về chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2019-2020 của trường THCS Tân Hòa./.
 


Nơi nhận:
- Phòng GD-Đ (để báo cáo);
- Các Tổ, đoàn thể, bộ phận;
- Lưu VT.

          HIỆU TRƯỞNG                   Võ Văn Giũ

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 23
Tháng 09 : 2.119
Năm 2021 : 3.580